نام محصول: متا سیلیکات سدیم ۹ آبه

متا سیلیکات سدیم ۹ آبه حالت پودی دارد . رنگ ماده سفید  یا طیفی از سفید میباشد. جهت روانسازی  دوغ آب شرکت های تولید کاشی سرامیک و چینی بهداشتی بر اساس فرمولشان قابل استفاده میباشد.

2019-05-21T10:41:21+04:30